Υπηρεσίες προς εταιρείες

Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών

Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. - Δημοσιεύσεις

Εταιρικά Καταστατικά

Ειδικούς ελέγχους. Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Σύνταξη & υπογραφή Ισολογισμού & Οικονομικών Καταστάσεων

Ολοκληρωμένη διαχείριση και έκδοση Μισθοδοσίας

Ενημέρωση Βιβλίων Πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.

Συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σχετικά με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

Φορολογικό Σχεδιασμό

Επίβλεψη έκδοσης Μισθοδοσίας

Ενάρξεις - Μετατροπές, Συστάσεις, Τροποποιήσεις, Συγχωνεύσεις & Διασπάσεις Εταιρειών

Εφαρμογές Αναλυτικής Λογιστικής (Κοστολόγηση)

Οργάνωση έκδοσης περιοδικών πληροφοριακών αναφορών διοίκησης

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις

Επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις, Επιχειρηματικά Σχέδια & Σύνταξη φακέλων

Προϋπολογισμούς και Ταμειακές ροές

Εκπροσώπηση στις Φορολογικές Αρχές

Διαδικασίες προσλήψεων, αποχωρήσεων, απολύσεων

Σύνταξη και υπογραφή όλων των φορολογικών δηλώσεων

Οργάνωση & πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων

Άδειες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Θα σας ενδιέφερε κάποια από τις υπηρεσίες μας;

Κλείστε σήμερα κιόλας ραντεβού για να μάθετε περισσότερα!